ខ្ញុំ​បាទ​ចូវចូវរស់នៅខ្មែរ​ក្រោម Châu Châu Tham Đôn – Mỹ Xuyên – Sóc Trăng.